Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

anybreath
0893 7f7d 390
Reposted fromasteryzm asteryzm viapolciak polciak
6606 37dd 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaoblivious oblivious
5751 f9bd 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoblivious oblivious
anybreath
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viapolciak polciak
0459 df54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viairmelin irmelin
anybreath
7637 e8ad 390
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viairmelin irmelin
2163 2881 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
anybreath
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viairmelin irmelin
anybreath
6133 b857 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
2436 5473 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
1535 587d 390
anybreath
4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods viasalami salami
anybreath
2188 5242 390
anybreath
5111 415c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasalami salami
anybreath
4212 71e6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
anybreath
anybreath
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapolciak polciak
anybreath
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viapolciak polciak
anybreath
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl