Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

anybreath
4619 c0e8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakomplikacja komplikacja
anybreath
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
anybreath
1914 d6e7 390
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakomplikacja komplikacja
anybreath
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viakomplikacja komplikacja
anybreath
3408 a4bc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
anybreath

February 22 2017

anybreath
3107 ce58 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaegoistka egoistka
anybreath
3378 3d2e 390
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viaegoistka egoistka
anybreath
7279 098a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasalami salami
4572 4f40 390
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viasalami salami
anybreath
0191 80b7 390
Reposted fromdailylife dailylife viasalami salami
anybreath
7548 cc64 390
Reposted fromphotonom photonom viasalami salami
anybreath
3032 ff47 390
Reposted fromdailylife dailylife viasalami salami
anybreath
9962 c306 390
Reposted fromretaliate retaliate viasalami salami
anybreath
6675 efc5 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viayouuung youuung
anybreath
6135 456f 390
Reposted fromfelicka felicka viayouuung youuung
anybreath
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viayouuung youuung
anybreath
4710 5159 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouuung youuung
anybreath

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viarybq rybq
anybreath
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl