Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

anybreath
6321 174a 390
anybreath
1554 6aea 390
Reposted fromPoranny Poranny vianoisetales noisetales
anybreath
Reposted fromweightless weightless viakomplikacja komplikacja
anybreath
5934 892a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
anybreath
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
anybreath
3679 92a9 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
anybreath
3557 b79d 390
Reposted fromimyours imyours viairmelin irmelin
anybreath
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
4061 85fe 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
0363 0353 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
anybreath
7678 7462 390
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viairmelin irmelin
anybreath
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
anybreath
0270 b4a3 390
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viairmelin irmelin
anybreath
Reposted fromKubitsky Kubitsky viairmelin irmelin

February 27 2017

anybreath
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viayouuung youuung
anybreath
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viakomplikacja komplikacja

February 23 2017

anybreath
4619 c0e8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakomplikacja komplikacja
anybreath
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
anybreath
1914 d6e7 390
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakomplikacja komplikacja
anybreath
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl