Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

anybreath
9866 4911 390
Reposted from21gramow 21gramow viaxannabelle xannabelle
anybreath

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia vialovesweets lovesweets
anybreath
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione vialovesweets lovesweets
anybreath
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
anybreath
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialovesweets lovesweets
anybreath
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok/ A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
anybreath
3808 eb33 390
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
anybreath
0817 9f86 390
Reposted frompanicstricken panicstricken viaawakened awakened
anybreath
4988 0565 390
Reposted fromZircon Zircon viaawakened awakened
anybreath
7324 508b 390
Reposted frompanikea panikea viaawakened awakened
anybreath
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaawakened awakened
anybreath
9297 0a22 390
Reposted fromdossya dossya viaawakened awakened
anybreath
Fire Clouds
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaawakened awakened
anybreath
anybreath
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaawakened awakened

May 18 2018

anybreath
4596 e508 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams
anybreath
anybreath
8175 9c09 390
Reposted frommessinhead messinhead vialovesweets lovesweets
anybreath
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.

February 18 2018

anybreath
3909 ac5d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl